Czy paszport konia potwierdza własność?

Paszport ko­nia jest to niewielka książeczka w kolorach biało – zielonych za­wie­ra­ją­ca in­for­ma­cję o ko­lej­ny­ch wła­ści­cie­la­ch ko­nia, na­zwie i nu­me­rze przy­ży­cio­wym (iden­ty­fi­ka­cyj­nym) ko­nia, oraz je­go po­cho­dze­niu je­że­li pochodzenie jest udo­ku­men­to­wa­ne co naj­mniej świa­dec­twem po­kry­cia kla­czy. Aby zgod­nie z pra­wem wpro­wa­dzić ko­nia do ob­ro­tu lub wy­je­chać z nim po­za gospodarstwo, na­le­ży zaopatrzyć konia w paszport. Tyle mówi teoria o paszporcie konia.

Jak jednak ma do tego praktyka? Czy osoba wpisana do paszportu konia jest jego właścicielem? czy osoba posiadająca paszport konia jest jego właścicielem? Wokół tych pytań narosło sporo mitów.

Czy osoba wpisana w paszporcie konia jest jego właścicielem?

Nie. Wynika to wprost z procedur wpisywania właścicieli konia do paszportu Polskiego Związku Hodowców Koni (i ich terytorialnych jednostek jak wojewódzkie związki). Aby wpisać osobę do paszportu konia w rubrykach dotyczących właścicieli należy mieć umowę kupna – sprzedaży konia. Musi być jednak ciągłość właścicieli. Praktyka pokazuje jednak, że ostatni właściciel wpisany w paszporcie nie jest faktycznym właścicielem.

Ostatnio praktyka pokazała pewną sytuację. Spotkaliśmy się z sytuacją konia, który urodził się w dużej Stadninie Koni w 2009 roku. Tam miał wyrobiony paszport i Stadnina została wpisana jako właściciel (pierwszy właściciel, pierwszy wpis w paszporcie). Koń w wieku 3 lat (2012 rok) został sprzedany. Stadnina wystawiła fakturę kupującemu (nazwijmy go Kowalski) i wydała paszport. Kowalski miał tego konia 2 lata i przez ten okres nie wpisał się do paszportu konia i w 2014 roku sprzedał go kolejnej osobie – nazwijmy ją Nowak. Sprzedaż odbyła się na podstawie umowy kupna – sprzedaży. Po podpisaniu umowy Kowalski przekazał Nowakowi konia wraz z paszportem. Nowak również nie wpisał się do paszportu konia. W 2016 roku Nowak sprzedał konia na podstawie umowy kupna – sprzedaży kolejnej osobie, którą roboczo nazwijmy Pawlikowski. Wraz z koniem Nowak przekazał Pawlikowskiemu paszport. Jaka była sytuacja prawna konia w chwili przejęcia go przez Pawlikowskiego? Koń w paszporcie miał wpisaną ciągle Stadninę Koni jako pierwszego (i jedynego według paszportu) właściciela. Stan faktyczny był jednak inny – po drodze było dwóch innych właścicieli, zanim koń trafił do Pawlikowskiego.

Pawlikowski chciał się wpisać do paszportu jako właściciel. Poszedł więc do swojego Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, przedstawił paszport konia i chciał się tam wpisać. Musiał przekazać także tytuł prawny do konia. Przekazał więc umowę kupna – sprzedaży między nim a Nowakiem. To jednak było niewystarczające, gdyż PZHK nie miało informacji, czy Nowak mógł władać tym koniem. Należało więc dołączyć umowę sprzedaży między Nowakiem a Kowalskim oraz fakturę od Stadniny Koni dla Kowalskiego. Aby zbudować cały łańcuch przejścia konia na własność. Rodzi się więc kolejne pytanie.

Czy osoba mająca paszport konia jest jego właścicielem?

Nie. Może się zdarzyć sytuacja, że jeden właściciel (wpisany do paszportu) sprzedał konia drugiej osobie. Druga osoba nie wpisała się do paszportu, ale po podpisaniu umowy jest faktycznym właścicielem konia. Koń jednak zostaje z jakiegoś powodu w rękach starego właściciela. Teoretycznie i praktycznie takie sytuacje się zdarzają – np. nowy właściciel z odległego końca świata musi zorganizować transport konia co czasami trwa jakiś czas. W międzyczasie stary właściciel działając nieuczciwie sprzedaje ponownie konia trzeciej osobie. Trzecia osoba ogląda paszport, widzi że ta pierwsza jest właścicielem, płaci, podpisuje umowę. Okazuje się jednak, że faktycznym właścicielem będzie druga osoba, która kupiła konia parę dni wcześniej. I tutaj rodzi się kolejne pytanie.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem konia?

Nie jest to możliwe. Sytuacja pokazana wcześniej (sytuacja z życia wzięta), że koń przechodził z rąk do rąk od 20012 roku do 2016 roku bez wpisanych właścicieli doskonale to potwierdza. Warto więc przy zakupie konia zbierać całą historię transakcji koniem (od ostatnio wpisanego właściciela). Warto też w umowie kupna – sprzedaży konia zawrzeć wpis, że sprzedający potwierdza, iż jest faktycznym właścicielem konia i może nim dysponować w tym zbywać go.

Czy paszport konia jest dokumentem własności?

Nie, paszport konia nie jest dokumentem własności. Często zdarzają się sytuację, że ktoś przejmie paszport konia w zastaw myśląc, że przejmuje konia. Nie jest to jednak właściwe przejęcie konia i nie skutkuje jego zajęciem. Oczywiście, koń nie może podróżować bez paszportu oraz nie może opuścić gospodarstwa (także stadniny), więc może faktycznie utrudnić przemieszczanie się konia, lecz przejmując paszport nie przejmuje się konia czy też nie przejmuje się praw do władania koniem,