Windykacja

Usługa windykacji przedsądowej, obejmuje szereg działań obligujących dłużnika do dokonania czynności określonych w umowie cywilnoprawnej na rzecz wierzyciela. Jest zaadresowana do klientów, których kontrahenci utracili płynność finansową, klientów, których kontrahenci cechują się brakiem dyscypliny płatniczej, klientów, którzy w obawie przed utratą stałego kontrahenta świadomie rezygnują z możliwości dochodzenia swoich należności. Mowa jest tu o grupie kontrahentów, którzy nie dopełnili obowiązków wynikających z umowy cywilno prawnej. Podczas windykacji przedsądowej ma się na uwadze możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Co za tym idzie, zbiera się dokumenty, zbiera się informacje o majątku dłużnika, który można już zabezpieczyć w trakcie postępowania sądowego, jeszcze przed uzyskaniem wyroku czy nakazu zapłaty oraz dba się o formalne kwestie i dokumenty potrzebne do późniejszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.